Privatumo politika
header-img

Šioje privatumo politikoje („Politika“) pateikiama pagrindinė informacija apie Jūsų asmens duomenų tvarkymą, kuomet bendraujate su UAB „Go4rent“ („Bendrovė“ arba „mes“) ar kuomet ketinate naudotis arba naudojatės mūsų paslaugomis.

Jūsų asmens duomenų valdytoju yra Bendrovė, t. y.:

Juridinio asmens pavadinimasUAB „Go4rent“
Juridinio asmens kodas305697517
Buveinė adresasA. Tumėno g. 4-15, LT-01109, Vilnius
Tel. Nr.+370 659 22330
El. paštas[email protected] 

Iškilus bet kokiems su Jūsų asmens duomenų apsauga ar šia Politika susijusiems klausimams, rekomenduojame nedelsiant su mumis susisiekti aukščiau nurodytais kontaktiniais duomenimis.

Asmens duomenis tvarkome vadovaudamiesi šia Politika, Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu, Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymu ir kitais taikytinais teisės aktais, priežiūros institucijų nurodymais ir rekomendacijomis.

Tvarkydami Jūsų asmens duomenis laikomės teisėtumo, sąžiningumo, skaidrumo, duomenų tvarkymo apimties ir laiko ribojimo (mažinimo), tikslumo principų, nerenkame, nereikalaujame iš duomenų subjektų pateikti ir netvarkome tų duomenų, kurie nėra reikalingi.

Ši Politika gali būti atnaujinama. Tokiais atvejais atnaujinta Politikos versija publikuojama Bendrovės interneto svetainėje.

Kokius Jūsų asmens duomenis tvarkome?

Bendrovė tvarko savo klientų, jų atstovų, klientų prievoles užtikrinančių asmenų, kitų su paslaugų teikimu susijusių asmenų (jų atstovų) asmens duomenis tinkamo užklausų tvarkymo bei paslaugų teikimo tikslu, siekdama sudaryti ar vykdydama su klientais sudarytas sutartis, taip pat įgyvendindama taikytinuose teisės aktuose numatytus reikalavimus.

Pagrindinės Bendrovės tvarkomų asmens duomenų kategorijos yra šios:

 • Tapatybės bei kontaktiniai duomenys: vardas, pavardė, asmens kodas, gimimo data, adresas, el. pašto adresas, telefono numers, asmens dokumento duomenys, asmens parašas ir kiti duomenys. Šie duomenys tvarkomi siekiant tinkamai sudaryti ir vykdyti sutartį;
 • Finansiniai duomenys: duomenys apie pajamas, turimus finansinius įsipareigojimus, kredito reitingą, kredito istoriją, banko sąskaitos numerį, banko sąskaitose vykdomas operacijas, jų sumas, datas, gavėjus ir siuntėjus ir kiti duomenys. Šie duomenys tvarkomi siekiant įvertinti finansinę riziką, draudimo apsaugos reikalingumą, įsiskolinimo tikimybę;
 • Duomenys, susiję su išnuomojama transporto priemone: draudėjas, vairuotojo pažymėjimo numeris, transporto priemonės buvimo vietos duomenys (jei automobilyje įdiegta GPS sekimo sistema) ir kiti duomenys. Šie duomenys renkami Bendrovės nuosavybės apsaugos tikslais;
 • Duomenys, susiję su naudojimusi Bendrovės svetaine, savitarna ir paslaugomis: kliento naudotojo ID, slaptažodis, naudojami slapukai ir kiti duomenys. Šie duomenys tvarkomi siekiant sudaryti sutartį bei paslaugų gerinimo tikslais;
 • Duomenys renkami ryšio ir kitomis techninėmis priemonėmis: garso įrašai telefonu, informacija el paštu, pranešimais ir kitomis ryšio priemonėmis, pavyzdžiui socialiniais tinklais. Šie duomenys tvarkomi siekiant sudaryti sutartį bei paslaugų gerinimo tikslais;
 • Kiti duomenys, kurie gali turėti reikšmės Jūsų gebėjimui tinkamai vykdyti sutartinius įsipareigojimus.

Pažymėtina, kad Bendrovė iš Jūsų ar trečiųjų šaltinių gautus asmens duomenis tvarko tik tokia apimtimi, kiek tai yra būtina pasirengti ir užtikrinti tinkamą paslaugų teikimą, taip pat Bendrovei taikytinų teisinių prievolių įvykdymą

Bendrovei teikiant automobilių nuomos paslaugas galime paprašyti įdiegti Jūsų naudojamame ir Bendrovei nuosavybės teise priklausančiame turte globalios padėties nustatymo sistemą (GPS) bei suteikti mums prieigą, leidžiančią atitinkamų paslaugų teikimo laikotarpiu Bendrovei, kaip rūpestingam to turto savininkui, tikrinti turto buvimo vietą. Pastaruoju atveju Bendrovei priklausančio turto buvimo vietą galėsime tikrinti išimtinais atvejais, jei turėsime žinių / kils pagrįstas įtarimas, jog turtui yra iškilusi grėsmė (pvz., įtariame, jog turtas yra neteisėtai naudojamas, pavogtas ir pan.) ir (ar) su mumis sudaryta sutartis nėra tinkamai vykdoma. Bet kokiu atveju, turto buvimo vieta tikrinama realiu laiku. Be kita ko, pasitvirtinus Bendrovės įtarimams, jog turtui iš tiesų yra iškilusi grėsmė, Bendrovė gali perduoti turimą informaciją apie turto buvimo vietą teisėsaugos institucijoms.

Kaip mes gauname Jūsų duomenis?

Apie Jus mes gauname iš šių šaltinių:

 • Daugumą Jūsų finansiniam patikimumui vertinti reikalingų duomenų gauname tiesiogiai iš Jūsų, pavyzdžiui iš užpildytos paraiškos mūsų interneto svetainėse ar pas mūsų partnerius, bendraujant su Jumis telefonu, elektroniniu paštu ar mūsų savitarnos svetainėje;
 • Jums išreiškus sutikimą, galime šiuos duomenis gauti ir iš kitų šaltinių, pavyzdžiui SIA Nordigen Solutions, UAB „Creditinfo Lietuva“ administruojamos kreditų biuro sistemos, VĮ Registrų centras, kitų valstybinių institucijų, prieinamų registrų bei duomenų bazių;
 • Iš duomenų tvarkytojo tapatybės nustatymo ir/ar elektroninio parašo priemonių, Jums pasirinkus savo tapatybę nustatyti ar dokumentus pasirašyti naudojantis šiomis priemonėmis;
 • Jeigu pateikėte sutikimą mūsų verslo partneriams ar grupės įmonėms, kad pastaroji perduotų Jūsų duomenis mums pasiūlymo pateikimo tikslu, šiuos Jūsų duomenis (o būtent, tapatybės ir kontaktinius duomenis ir bendrą kreditingumo balą) mūsų pasiūlymo pateikimui galime gauti iš atitinkamo verslo partnerio ar grupės įmonės, kuriai išreiškėte sutikimą.

Kiek laiko mes saugome Jūsų duomenis?

Jūsų duomenis saugome ne ilgiau kaip 10 metų nuo atitinkamos sutarties įvykdymo dienos. Duomenis galime saugoti ir ilgesnį laiko tarpą, jei teisės aktuose yra nustatytas ilgesnis atitinkamų duomenų saugojimo laikotarpis, asmens duomenis saugoti yra būtina ilgiau siekiant apsaugoti mūsų interesus arba tai yra reikalinga tinkamam skolų administravimui bei išieškojimui.

Kokiais teisiniais pagrindais tvarkome Jūsų duomenis?

Jūsų asmens duomenys yra tvarkomi šiais teisiniais pagrindais:

 • Sutarčių sudarymas ir vykdymas. Kai tvarkyti Jūsų asmens duomenis būtina siekiant sudaryti ir įvykdyti sutartį arba siekiant imtis veiksmų Jūsų prašymu prieš sudarant sutartį;
 • Teisinė prievolė. Kai tvarkyti Jūsų asmens duomenis privalome, kad įvykdytume Bendrovei taikomą teisinę prievolę;
 • Teisėtas interesas. Kai tvarkyti Jūsų asmens duomenis būtina siekiant teisėtų Bendrovės arba trečiosios šalies interesų.
 • Sutikimas. Kai tvarkyti Jūsų asmens duomenis Jūs davėte savo sutikimą, pavyzdžiui, gauti tiesioginės rinkodaros pasiūlymus, patikrinti duomenis apie Jūsų galimybes įvykdyti finansinius įsipareigojimus.

Kam galime teikti Jūsų duomenis?

Vykdydami savo veiklą mes galime pasitelkti tam tikrus paslaugų teikėjus (pvz., duomenų saugojimo paslaugas teikiančias įmones, programinę įrangą kuriančias ir palaikančias įmones, skolų administravimo paslaugas teikiančias įmones, ryšio paslaugas teikiančias įmones ir pan.), kuriems gali būti perduodami Jūsų asmens duomenys. Jūsų asmens duomenis šiems atitinkamiems asmenims perduodame tik tuomet ir tik tokia apimtimi, kada ir kiek tai yra būtina atitinkamų jų paslaugų teikimui

Jūsų asmens duomenys galime atskleisti šiems gavėjams:

 • valstybės institucijoms ir registrams (teismams, antstoliams, notarams, teisėsaugos institucijoms, ir pan.);
  • jungtines skolininkų duomenų rinkmenas administruojantiems asmenims (pvz., UAB „Creditinfo Lietuva“, UAB „Scorify“);
  • kitoms įmonėms, kai tai būtina finansinei apskaitai, auditui, skolų išieškojimui, rizikos vertinimui arba paslaugų teikimui;
  • Bendrovė priklauso SME Finance įmonių grupei, todėl siekiant užtikrinti tinkamą paslaugų teikimą arba organizuojant kandidatų į darbuotojus atrankas, Jūsų asmens duomenų gavėjais gali būti ir kitos su Bendrove susijusios įmonės, priklausančios tai pačiai įmonių grupei;
  • reikalavimo teises į Bendrovės skolininkus įsigyjantiems asmenims;
  • Draudimo įmonėms;
  • mokėjimo, kitų paslaugų teikėjams, dalyvaujantiems vykdant Jūsų su bendrove sudarytą sandorį;
 • kitiems tretiesiems asmenims, susijusiems su mūsų paslaugų teikimu ir (ar) turintiems teisinį pagrindą šiuos duomenis gauti.

Jums delsiant vykdyti savo įsipareigojimus pagal su Bendrove sudarytus sandorius daugiau kaip 30 dienų, bus teikiama informaciją apie tapatybę, kontaktinius duomenis ir kredito istoriją, t. y. finansinius ir turtinius įsipareigojimus ir jų vykdymą, skolas ir jų apmokėjimą, Kredito biurui UAB “Creditinfo Lietuva” (įmonės kodas: 111689163, adresas: A. Goštauto g. 40A, LT 01112 Vilnius, Lietuva, www.manocreditinfo.lt, tel.: (8 5) 2394131), kitiems jungtinių duomenų rinkmenų valdytojams, skolų išieškojimo įmonėms.

Įprastai savo veikloje Bendrovė tvarkomų asmens duomenų neperduoda už ES / EEE ribų. Tais atvejais, kuomet tvarkomus Jūsų asmens duomenis tam tikra apimtimi turime perduoti duomenų gavėjui, esančiam už ES / EEE ribų, siekiame užtikrinti, kad būtų įgyvendinta bent viena iš šių priemonių:

 • Europos Komisijos sprendimu yra pripažinta, kad valstybė (kurioje yra duomenų gavėjas) užtikrina pakankamo lygio asmens duomenų apsaugą (priimtas sprendimas dėl tinkamumo);
 • su duomenų gavėju sudaryta sutartis pagal Europos Komisijos patvirtintas standartines sutarčių sąlygas;
 • yra įgyvendinamos apsaugos priemonės pagal taikytinus elgesio kodeksus ar sertifikavimo mechanizmas, užtikrinamos kitos apsaugos priemonės pagal Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą.

Visais atvejais yra dedamos protingos pastangos užtikrinti, jog įgyvendinant teisės aktų reikalavimus asmens duomenys nebūtų prarasti ar neteisėtai naudojami.

Asmens duomenų tvarkymas tiesioginės rinkodaros tikslu

Mūsų svetainėje galite užsiprenumeruoti naujienlaiškius, susijusius su mūsų veikla bei teikiamomis paslaugomis. Pastaruoju atveju, mes tvarkome Jūsų asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslu, t. y. atitinkamų naujienlaiškių siuntimo tikslu. Kadangi Bendrovė priklauso SME Finance įmonių grupei, Jūs galite sutikti gauti pasiūlymus ir iš kitų šios grupės įmonių. Duomenų tvarkymo pagrindas yra Jūsų sutikimas, išreiškiamas užsiprenumeravus naujienlaiškius mūsų interneto svetainėje. Minėtu tikslu tvarkysime Jūsų vardą bei elektroninio pašto adresą.

Mūsų svetainėje taip pat galite sutikti su tiesiogine rinkodara pildydami nuomos paraišką bei laisva valia pažymėdami varnelę gauti reklaminius pranešimus. Minėtu tikslu tvarkysime Jūsų telefono numerį bei elektroninio pašto adresą.

Šių Jūsų asmens duomenų saugojimo laikotarpis yra 10 metų nuo Jūsų sutikimo gavimo dienos, nebent tokį savo sutikimą Jūs atšaukiate iki nurodyto saugojimo termino pabaigos.

Bendrovė taip pat gali tvarkyti savo esamų klientų duomenis ir tiesioginės rinkodaros tikslu teisėto Bendrovės intereso pagrindu.

Jūs turite teisę bet kuriuo metu atsisakyti Jums siunčiamų mūsų naujienlaiškių. Tai padaryti galite paspaudę tam skirtą nuorodą siunčiamų naujienlaiškių apačioje arba informuodami mus el. paštu [email protected].

Profiliavimas

Jūsų duomenys įvairiais tvarkymo tikslais bus tvarkomi ne automatinėmis ir automatinėmis priemonėmis, įskaitant profiliavimą. Profiliavimas yra asmens duomenų tvarkymas automatiniu būdu siekiant įvertinti Jūsų asmenines savybes ir analizuoti arba prognozuoti Jūsų asmeninius interesus ar pasirinkimus. Bendrovė gali atlikti profiliavimą siekiant alikti analizę, būtiną pasiūlyti Jūsų poreikius atitinkantį pasiūlymą, suteikti konsultaciją ar rinkodaros tikslais.

Jūsų, kaip duomenų subjekto, teisės

Jūs, kaip duomenų subjektas, turite šias teises:

 • Susipažinti su savo asmens duomenimis ir su tuo, kaip jie yra tvarkomi. Jūs turite teisę gauti patvirtinimą, ar Bendrovė tvarko Jūsų asmens duomenis, o taip pat teisę susipažinti su tvarkomais Jūsų asmens duomenimis ir kita su tuo susijusia informacija;
  • Reikalauti ištaisyti neteisingus, netikslius arba neišsamius duomenis. Jeigu manote, kad Bendrovės tvarkoma informacija apie Jus yra netiksli, neteisinga, turite teisę reikalauti šią informaciją pakeisti, patikslinti ar ištaisyti;
  • Reikalauti ištrinti savo asmens duomenis. Esant tam tikroms teisės aktuose įvardintoms aplinkybėms (pavyzdžiui, kai asmens duomenys tvarkomi neteisėtai, išnyko duomenų tvarkymo pagrindas, kitais atvejais), turite teisę prašyti, kad Bendrovė ištrintų Jūsų asmens duomenis;
  • Reikalauti apriboti savo asmens duomenų tvarkymą. Esant tam tikroms teisės aktuose nurodytoms aplinkybėms (pavyzdžiui, kai asmens duomenys tvarkomi neteisėtai ir kt.), turite teisę prašyti, kad Bendrovė apribotų Jūsų duomenų tvarkymą;
  • Reikalauti perkelti savo asmens duomenis kitam duomenų valdytojui arba pateikti tiesiogiai Jums patogia forma. Tam tikrais atvejais, turite teisę kitam duomenų valdytojui perkelti 5 duomenis, kuriuos Bendrovė tvarko gavusi Jūsų sutikimą ir kurių tvarkymas atliekamas pasitelkiant automatizuotas priemones;
  • Nesutikti su Jūsų asmens duomenų tvarkymu, jei jie tvarkomi teisėto intereso pagrindu, įskaitant profiliavimą tiesioginės rinkodaros tikslu, išskyrus atvejus, kai yra teisėtų priežasčių tokiam tvarkymui arba siekiant pareikšti, vykdyti ar apginti teisinius reikalavimus;
  • Atšaukti duotą sutikimą savo asmens duomenų tvarkymui. Tais atvejais, kai Jūsų asmens duomenys yra tvarkomi atskiro sutikimo pagrindu, turite teisę bet kuriuo metu atšaukti duotą sutikimą savo asmens duomenų tvarkymui. Tokiu atveju Bendrovė nustos tvarkyti šiuos Jūsų asmens duomenis;
  • Nesutikti, kad būtų taikomas visiškai automatizuotu būdu priimtas sprendimas, įskaitant profiliavimą, jei toks sprendimų priėmimas Jums turi teisines pasekmes ar panašų reikšmingą poveikį. Ši teisė netaikoma tuo atveju, kai toks sprendimų priėmimas yra būtinas sutarties su Jumis sudarymo arba vykdymo tikslais, yra leidžiamas pagal taikomus teisės aktus arba Jūs esate davęs tam sutikimą.

Norėdami įgyvendinti savo, kaip duomenų subjekto, teises, susisiekite su mumis raštu, el. paštu [email protected] arba paštu (siunčiant laišką adresu Antano Tumėno g. 4-15, LT-01109, Vilnius).

Jūsų prašymas dėl duomenų subjekto teisių įgyvendinimo Bendrovei turėtų atitikti bent šiuos minimalius reikalavimus:

 • Prašymas turi būti rašytinis, įskaitomas ir suprantamas;
 • Prašyme turi būti nurodytas Jūsų vardas, pavardė, kiti kontaktiniai duomenys iš kurių galėtume aiškiai nustatyti Jūsų tapatybę;
 • Prašyme turi būti pateikta aiški ir tiksli informacija apie tai, kokią ir aukščiau nurodytų savo teisių ir kokia apimtimi pageidaujate įgyvendinti;
 • Jeigu savo teises siekiate įgyvendinti per atstovą, prašyme turite nurodyti atstovo vardą, pavardę, kontaktinius duomenis ryšiui palaikyti ir pridėti atstovavimo faktą patvirtinantį dokumentą.

Jeigu kreipiatės į Bendrovę su žodiniu prašymu įgyvendinti Jūsų, kaip duomenų subjekto, teises, Bendrovės darbuotojai Jūsų paprašys pateikti prašymą raštu bei nurodys visus galimus tokio prašymo pateikimo būdus ir prašymui taikytinus minimalius reikalavimus.

Už Jūsų prašymų vykdymą atsakingas Bendrovės darbuotojas, esant visoms atitinkamoms Jūsų, kaip duomenų subjekto, teisės įgyvendinimui reikalingoms sąlygoms, ne vėliau nei per 30 kalendorinių dienų nuo prašymo gavimo dienos, informuos Jus apie veiksmus, kurių buvo imtasi gavus Jūsų prašymą. Prireikus šis terminas gali būti pratęstas dar 60 kalendorinių dienų, atsižvelgiant į prašymo kompleksiškumą ir kitų gautų prašymų skaičių. Tokiu atveju per 30 kalendorinių dienų nuo prašymo gavimo dienos Jūs būsite informuotas apie termino pratęsimą bei vėlavimo priežastis, taip pat apie teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai

Visais atvejais Jūs turite teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (daugiau informacijos ir kontaktinius duomenis rasite interneto tinklapyje www.vdai.lrv.lt). Visgi visais atvejais rekomenduojame prieš teikiant priežiūros institucijai oficialų skundą pirmiausia susisiekti su mumis, kad būtų rastas operatyvus ir abiem pusėms priimtinas problemos sprendimo būdas.

Asmens duomenų saugumo užtikrinimas

Bendrovė įgyvendina įvairias technines ir organizacines priemones, padedančias apsaugoti Jūsų asmens duomenis nuo neteisėto ar atsitiktinio sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neautorizuoto duomenų tvarkymo. Tokios priemonės apima, be kita ko, įvairią techninę ir programinę įrangą, papildomus susitarimus su pasitelktais paslaugų teikėjais, vidines su asmens duomenų apsauga susijusias taisykles bei darbuotojų mokymus asmens duomenų apsaugos klausimais.

Nepaisant to, reikia turėti omenyje, kad tam tikrais atvejais informacijos perdavimas elektroninėmis ryšių priemonėmis (el. paštu, mobiliuoju telefonu ar kt.) gali būti mažiau saugus dėl priežasčių, nepriklausančių nuo Bendrovės pasirinktų techninių ar organizacinių priemonių. Dėl šios priežasties, siekdami užtikrinti konfidencialių Jūsų duomenų saugumą rekomenduojame Jums neteikti mums informacijos per įvairias mažiau saugias ir (ar) Bendrovės nenaudojamas elektronines sistemas.

Kaip sužinoti apie šios Politikos pasikeitimus?

Bendrovei plečiantis bei pradėjus siūlyti naujas paslaugas ir (ar) keičiant esamas paslaugas gali tekti atnaujinti šią Politiką. Atsižvelgiant į tai, Bendrovė turi teisę vienašališkai pakeisti ir (ar) papildyti šią Politiką, todėl rekomenduojama periodiškai apsilankyti mūsų internetinėje svetainėje, kurioje visuomet talpinama naujausia informacija.